Положення

                                                                                                 

Затверджено розпорядження голови райдержадміністрації 

Громадська рада при Новопсковській

районній державній адміністрації Луганської області

   протокол від «14» лютого 2019 №1

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Новопсковській

районній державній адміністрації Луганської області
 

     1.       Громадська рада при Новопсковській районній державній адміністрації Луганської області (далі - Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

 

     2.       У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України,  прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про Громадську раду при Новопсковській районній державній адміністрації Луганської області, розробленим на основі Типового положення затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996. 

               Положення про Громадську раду розробляється Громадською радою та затверджується Новопсковською районною державною адміністрацією Луганської області (далі - райдержадміністрація).

               Положення  про  Громадську  раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті райдержадміністрації протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

               Розроблення та затвердження змін до Положення про Громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження  Положення про Громадську  раду при Новопсковській районній державній адміністрації Луганської області.

     3.       Основними завданнями Громадської ради є:

- сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в  управлінні державними справами;

      - здійснення громадського контролю за діяльністю райдержадміністрації;

- сприяння врахуванню райдержадміністрацією громадської думки під час формування  та  реалізації державної політики.

 

     4.       Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

               1) готує та подає райдержадміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення  консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

               2) подає райдержадміністрації обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо  яких райдержадміністрація проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи райдержадміністрації;

               3) проводить відповідно до законодавства Громадську експертизу діяльності райдержадміністрації та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє райдержадміністрація;

               4) здійснює громадський контроль за врахуванням райдержадміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення нею прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у її володінні, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

               5) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб;

               6) збирає, узагальнює та подає райдержадміністрації інформацію про пропозиції інститутів  громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

               7) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи району;

               8) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

     5. Громадська рада має право:

               1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

               2) залучати до роботи  ради працівників  органів  виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових  організацій, підприємств, установ та  організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

               3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

               4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

               5) отримувати від райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.

                Члени Громадської ради мають право доступу  в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена райдержадміністрація.

 

     6.       До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих  спілок,  професійних  спілок  та їх об’єднань, асоціацій, організацій  роботодавців  та  їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

               Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

               До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України,  депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих  рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

 

     7.       Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом  рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

               Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

               Строк повноважень складу Громадської ради - два роки.

               До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

               Членство в Громадській раді є індивідуальним.

 

     8.       Для формування складу Громадської ради райдержадміністрація не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює  ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі - ініціативна група).

               Якщо  при райдержадміністрації вже утворена Громадська рада і її повноваження не  були припинені достроково, то ініціативна група утворюється райдержадміністрацією не  пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

               У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи райдержадміністрація затверджує з урахуванням пропозицій Громадської ради.

               До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково),  представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у  складі Громадської ради, представники райдержадміністрації.

               Персональний склад ініціативної групи райдержадміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

               Не пізніше ніж за сорок п’ять календарних днів до проведення установчих зборів райдержадміністрація в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з нею повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення  установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад  ініціативної  групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

               Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

               До заяви додаються:

     рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами  інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в  установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

     біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

     копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

     інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

     інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства    відповідному Органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з  питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

     відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

               Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за тридцять календарних днів до їх проведення.

               У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом  громадянського суспільства, встановленим вимогам цього та Типового Положення (постанова КМУ від 03.11.2010 № 996), ініціативна група не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

               За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим Типовим положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу  Громадської  ради,  які  братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів  громадянського суспільства, яким відмовлено в участі  в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

              

               Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

     невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам Типового Положення (постанова КМУ від 03.11.2010 № 996);

     неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим Типовим Положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;

     невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 Типового Положення та цього Положення;

     недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

     відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

     перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого  представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

               Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь  в  установчих зборах, та список представників інститутів громадянського  суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням  підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів  громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з райдержадміністрацією, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.

               Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений  представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу  Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, якщо така рада була  утворена, а також обирається новий склад Громадської ради.

               Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається  протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів,  підписується головою та секретарем установчих зборів і подається райдержадміністрації.

               Райдержадміністрація оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному  веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

 

     9.       Райдержадміністрація на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

          10.    Членство в Громадській  раді  припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

   -  систематичної відсутності  члена  Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази поспіль);

-  надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами,  про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

-  скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

-   неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської  ради за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним або  обмежено дієздатним;

-  подання членом Громадської ради відповідної заяви;

-  обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом  Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення  на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки  Крим, органі  місцевого  самоврядування;

-  набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;

-  смерті члена Громадської ради.

               У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської  ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

               Зміни у складі Громадської ради затверджуються рішенням райдержадміністрації на підставі протоколу засідання Громадської ради. Райдержадміністрація оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

               Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської  ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів  Громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, райдержадміністрація вживає заходів для доукомплектування складу Громадської ради в порядку, встановленому цим Положенням для формування складу Громадської  ради.

 
     11.     Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

- коли засідання Громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

- невиконання Громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

- прийняття відповідного рішення на її засіданні;

- реорганізації або ліквідації райдержадміністрації.

               Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється відповідним актом райдержадміністрації.

               У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених  абзацами другим, третім цього пункту, райдержадміністрація утворює протягом п’ятнадцяти календарних днів відповідно до вимог пункту 8 Типового положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.

 

     12.     Громадську  раду  очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

               Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну Громадську раду, утворену відповідно до вимог Типового Положення (постанова КМУ від 03.11.2010 № 996).

               Голова Громадської ради має заступника (заступників), які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

               Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням

Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення

його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською

радою, а також у випадках, передбачених Положенням про Громадську

раду при Новопсковській РДА.

               У разі припинення повноважень голови Громадської ради до обрання  нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням Громадської  ради заступник голови Громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

 

     13.     Голова Громадської ради:

     - організовує діяльність Громадської ради;

     - організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

     - підписує документи від імені Громадської ради;

     - представляє Громадську  раду у відносинах з Кабінетом Міністрів  України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян,  органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

    - може брати участь у засіданнях колегії органу.

 

     14.     За заявою Громадської ради голова райдержадміністрації може покласти здійснення  функцій  секретаря  Громадської  ради на представника райдержадміністрації.

 

     15.     Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, голови райдержадміністрації або однієї третини загального складу її членів.

               Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі  позачергових, доводяться до відома кожного її члена за десять календарних днів, а позачергові скликання не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

               Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні  не менш як половина її членів від загального складу.

               Засідання Громадської ради проводяться відкрито, публічно та гласно.

               У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу голова райдержадміністрації, його заступник або інший уповноважений представник  райдержадміністрації.

               За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

 

     16.     Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

               Рішення Громадської ради мають консультативно-рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду райдержадміністрацією.

               Рішення райдержадміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або вмотивовані причини їх відхилення.

     17. На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників райдержадміністрації в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

               Річний план роботи Громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.

     18.     Установчі документи, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості   про діяльність Громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в рубриці "Громадська рада".

     19.     Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює райдержадміністрація.